ระบบพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตร
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
กรมส่งเสริมการเกษตร

ระบุรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome
และกำหนดค่าการพิมพ์ตามรูปภาพด้านล่าง


printer setup